WELCOME! HAVE A NICE DAY!

Khoảnh khắc
0
Sắc màu hy vọng
0
Tử tế
14,000
Trung thực
14,000
Tốt bụng
14,000
Nhân hậu
14,000
Kiên nhẫn
14,000
Hòa nhã
14,000
Chấp nhận
14,000
Biết ơn
14,000
Xưa nay mẹ vẫn đẹp
15,000
Viết tên tôi trên cát
0
Tuổi mới lớn
15,000
Nhận lời thách đố
15,000
Google